Jak to zrobić?

Jak to zrobić?

Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego konsultanta, który podpowie, jaką wielkość elektrowni słonecznej Państwo potrzebują – w zależności od wielkości domu, ilości domowników, kosztów energii, planów rozbudowy domu, ale także możliwości technicznych. Po wykonaniu bezpłatnej wizji lokalnej i audytu energetycznego zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązanie techniczne. Służymy również wsparciem w wyborze najlepszej opcji sfinansowania tej inwestycji – kredyt, leasing, dotacje rządowe. A w końcowym etapie – załatwiamy formalności związane z uruchomieniem instalacji.

Wizja lokalna
W pierwszej kolejności dokonamy wizji lokalnej, aby sprawdzić usytuowanie i nasłonecznienie działki i samych budynków. Oszacujemy ewentualne zagrożenia dla pełnej wydajności instalacji jak np. zacienienia, zbyt mały kąt nachylenia powierzchni dachowej, ale także czy na wybranej działce nie będą prowadzone wieloletnie prace budowlane (dźwigi, rusztowania itd.).  Wspólnie wybierzemy miejsce pod planowaną instalację fotowoltaiczną i ocenimy stan powierzchni, na której ma powstać instalacja. Od tego zależy bowiem rodzaj zaproponowanej przez nas konstrukcji nośnej.

Do maksymalnego wykorzystania potencjału instalacji panele powinny być skierowane na stronę południową z pochyleniem 35 stopni. Nie wyklucza to jednak innego położenia instalacji, która poprzez zastosowanie dodatkowych elementów wzmacniających, również może spełniać oczekiwania inwestora.


Audyt energetyczny
Nasz konsultant służy Państwu pomocą w przeanalizowaniu rachunków za energię elektryczną, rocznego zużycia, cykliczności czy sezonowości zwiększonego zapotrzebowania na energię. Ocenimy ekonomiczność istniejącego systemu grzewczego Państwa domu. Pozyskane od klienta informacje (w wyniku audytu oraz wizji lokalnej) posłużą nam do określenia rodzaju zalecanych paneli i sposobu montażu.  


Finansowanie i dotacje
Instalacja fotowoltaiczna może być sfinansowana kredytem, a rata jest zazwyczaj podobna do kwoty, jaka  widnieje na tradycyjnym rachunku za prąd.  Warto więc zamienić rachunki za energię na niską ratę kredytu. Stopa zwrotu z inwestycji jest o wiele atrakcyjniejsza niż oprocentowanie dostępnych na rynku lokat.


Polecamy również skorzystanie z rządowego programu dopłat do fotowoltaiki

Do kogo skierowany jest program MÓJ PRĄD?
Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji fotowoltaicznej.


Kiedy rusza nabór wniosków?

Aktualny nabór wniosków trwa do 20.12.2019 lub do wyczerpania środków. Kolejny nabór rusza już na początku 2020 roku. Cały program realizowany będzie w latach 2019-2025.


Jaka jest całkowita pula dotacji dla osób fizycznych?
Całkowita kwota to 1 miliard zł w formie bezzwrotnego dofinansowania.


Jaka jest maksymalna dotacja dla osoby fizycznej?
Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.


Jakie warunki musi spełniać instalacja fotowoltaiczna objęta dofinansowaniem z MÓJ PRĄD?

Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Dofinansowaniu podlegają instalacje (składające się z nowych urządzeń) niezakończone przed dniem 23.07.2019 r. oraz projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Warunkiem wypłaty środków jest wstępna akceptacja wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW i zatwierdzenie przez Ministra Energii. Nie wymagane jest zabezpieczenie wierzytelności. Osoba, która otrzyma dotację zobowiązana jest do użytkowania instalacji fotowoltaicznej przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania. Zgłoszona we wniosku instalacja nie może być dofinansowana z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”.


Jak złożyć wniosek?
Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””, bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1,od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 1, 02-673 Warszawa.
https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Do kogo skierowany jest program „Czyste Powietrze”?

Do osób fizycznych, które zamierzają poprawić efektywność energetyczną swojego domu oraz zmniejszyć lub uniknąć emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Jest to program kompleksowy obejmujący nie tylko dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, ale także termomodernizację budynków, w tym wymianę okien czy  starych kotłów.. Program dotyczy zarówno już istniejących budynków, jak i nowo budowanych, które nie zostały przekazane lub zgłoszone do użytkowania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.


Jakie cele programowe należy spełnić inwestując w fotowoltaikę w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Wymagane jest uzyskanie dodatkowej, planowanej zdolności wytwarzania energii elektrycznej zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych na poziomie 3 000 MWe (Megawat mocy elektrycznej)


Kiedy rusza nabór wniosków?

Wnioski przyjmowane są od roku 2018. Program trwa do 2029r., ale umowy podpisywane będą do 31.12.2027r, a środki wypłacane do 30.09.2029 r.


Jaka jest całkowita pula dotacji dla osób fizycznych?

Budżet programu wynosi 103 mld zł: – w formie bezzwrotnej (dotacje): 63,3 mld zł; – w formie zwrotnej (pożyczki): 39,7 mld zł. Są to środki przeznaczone na wszystkie akceptowane w programie inwestycje termomodernizacyjne i odnawialne źródła energii, nie tylko na fotowoltaikę.


Jaka jest maksymalna dotacja dla osoby fizycznej?

Maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką. Kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowane to 7 tys. zł.

W ramach kosztów kwalifikowanych na zakup urządzeń, instalacji, materiałów oraz na wykonanie usługi demontażu i montażu mieszczą się:
– ogniwa fotowoltaiczne z osprzętem – do 30 tyś zł
– przyłącza i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła (z wyłączeniem kosztów ponoszonych przez operatora sieci dystrybucyjnej dla mikroinstalacji fotowoltaicznej) –  do 8 tyś zł.

Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej mogą zostać dofinansowane do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.


Jak złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane są w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) właściwych terytorialnie ze względu na usytuowanie budynku, a także w gminach, które podpisały porozumienie z danym WFOŚiGW. Lista gmin, które podpisały porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Programu z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej znajdują się na stronie internetowej WFOŚiGW.

Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania są określone w regulaminie naboru lub ogłoszeniu o naborze, które jest zamieszczane na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl

Uwaga! Koszty inwestycji nie mogą zostać poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Kontakt z konsultantem
close slider

Pomoc konsultanta
Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Mój prąd